Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 21 Jul 2018
Versi 8.0.4b
KUCH DIV-MENGENAI KAMIKUCH DIV-MENGENAI KAMI

 

JPS BAHAGIAN KUCHING
MENGENAI KAMI
CARTA ORGANISASI
  OPERASI & PENYELENGGARAAN SKIM
HUBUNGI KAMI
SALIRAN BANDAR
KEJURUTERAAN SUNGAI DAN PANTAI
  NOTIS SEBUTHARGA (Tutup: 04.01.2016)

 

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
BAHAGIAN KUCHING
             

   
Mengenai Kami

Sebelum 15 Mac 1989, Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dikenali sebagai Jabatan Parit dan Taliair (JPT). Di peringkat kebangsaan, JPT telah ditubuhkan pada 1 Januari 1932 untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengairan dan saliran yang sebelum itu dijalankan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) manakala di peringkat negeri Sarawak, tugas berkenaan masih dijalankan oleh JKR.

Pada 1 Januari 1967, Cawangan Pengairan dan Saliran, JKR Sarawak dipisahkan daripada JKR dan menjadi sebuah jabatan kerajaan yang baru. Jabatan ini dikenali sebagai JPT. Tugas utamanya pada masa itu adalah terhad kepada penyediaan kemudahan pengairan dan saliran pertanian. Selepas setahun kemudian, pentadbiran Jabatan ini telah berkembang kepada Bahagian yang besar dimana Kuching adalah diantara salah sebuah Bahagian Terawal di tubuhkan.

Pejabat pertama untuk Bahagian Kuching telah dibuka di Sama House di Jalan Farm Road dengan menyewa sebuah rumah kedai untuk di jadikan pejabat. Selepas itu Pejabat Bahagian Kuching telah berpindah di Jalan Bintawa sekitar tahun 80 an  dan pada tahun 2006 Pejabat Bahagian Kuching telah berpindah di Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Kuching, Jalan Dato' Mohd.Musa sehingga sekarang.

Objektif Jabatan

Objektif utama JPS Bahagian Kuching adalah seperti berikut : -

  1. Merancang dan menjalankan operasi dan penyelenggaraan bagi Pengairan dan Saliran Skim .

  2. Untuk menyiasat , Mengkaji dan merancang program tebatan banjir untuk Bahagian Kuching.

  3. Untuk Meningkatkan rangkaian perparitan dan sungai supaya ia mengalir dengan cekap untuk mengurangkan kejadian banjir dan juga untuk menyediakan keselamatan untuk pengangkutan dan mewujudkan persekitaran yang sihat di kawasan bandar dan di sepanjang koridor sungai.

  4. Menjalankan penyelenggaraan dan perolehan data untuk semua stesen hidrologi di Bahagian.

  5. Menjalankan merancang dan melaksanakan kerja-kerja projek-projek kecil yang berkaitan dengan perniagaan teras Jabatan.

  6. Memberi bantuan teknikal kepada Agensi Kerajaan lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan perniagaan teras Jabatan.

  7. Untuk melaksanakan pengawasan dan laporan untuk projek Pembangunan di Bahagian KuchingFungsi Jabatan

Kami akan memberi perkhidmatan professional yang berkualiti dalam perancangan,rekabentuk pelaksanaan dan pengurusan semua program dan projek pengairan, saliran, kejuruteraan sungai, kejuruteraan pantai, hidrologi dan sumber air. Perkhidmatan kami adalah berasaskan prinsip-prinsip kejuruteraan yang kukuh dengan mengambil kira keperluan ekonomik dan sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi berikut, kami berjanji menjalankan tugas seperti berikut mengikut fungsi-fungsi utama kami.

Fungsi : Pengairan

Pelanggan Utama : Penanam Padi

 1. Merancang dan merekabentuk skim-skim pengairan yang menggalakan kegunaan air untuk penanaman padi dengan secara efisien, kekalan dan ekonomik.

 2. Menyelenggara dan mengendalikan skim-skim pengairan yang membekal air mencukupi untuk penanaman padi mengikut jadual yang telah ditetapkan.

 3. Memberi notis awal kepada peladang-peladang 2 minggu sebelum memulakan pembekalan air ke ladang.

 4. Bertanggungjawab dalam jangkamasa 48 jam ke atas aduan-aduan berkenaan dengan bekalan air yang mungkin disebabkan oleh gangguan, kegagalan sistem penghantaran, kegagalan pengambilan atau kekurangan air dan mengambil langkah-langkah segera untuk membetulkan keadaan.

Fungsi : Saliran

Pelanggan Utama : Pekebun Kecil

 1. Merancang dan merekabentuk skim-skim saliran efisien untuk pembangunan pertanian yang bermanafaat kepada pekebun-pekebun kecil.

 2. Menyelenggara dan mengendalikan skim-skim saliran untuk memastikan sistem saliran yang efisien supaya memberi faedah kepada pekebun-pekebun kecil.

 3. Menyiasat semua laporan banjir dan takungan air dalam jangkamasa 72 jam dan mengambil langkah-langkah segera untuk memperbaiki keadaan.

 4. Mengambil tindakan pemulihan segera untuk memperbaiki kerosakan kemudahan-kemudahan asas dalam jangkamasa 72 jam.

 5. Mengelakkan kemerosotan alam sekitar dengan mencegah kesan-kesan buruk yang disebabkan oleh skim-skim saliran.

 

Fungsi :Kejuruteraan Sungai/Saliran Bandar

Pelanggan Utama :Penduduk, Pemilik Harta

 

A) Kejuruteraan Sungai

 1. Memelihara sistem sungai supaya berada dalam keadaan hidraulik yang berkesan untuk mengurangkan kejadian banjir.

 2. Memberi maklumbalas dan ulasan teknikal yang berkaitan dengan kejuruteraan sungai dalam tempoh 2-6 minggu.

 3. Memberi respon kepada semua aduan bersabitan sungai dalam 2-4 hari. Mengambil tindakan pembaikan kecemasan untuk mengatasi masalah sungai dalam tempoh 2-6 hari.

   

B) Saliran Bandar

 1. Memperbaiki sistem saliran utama secara lebih berkesan di bandar-bandar utama Sarawak.

 2. Memelihara sistem saliran utama di kawasan bandar dalam keadaan yang berkesan untuk mengurangkan kejadian banjir.

 3. Memberi maklumbalas dan ulasan teknikal yang berkaitan dengan bidang saliran bandar dalam tempoh 4-8 minggu.

 4. Memberi respon kepada semua aduan berkaitan saliran bandar dalam 1 minggu.

 5. Mengambil tindakan pembaikan kecemasan untuk mengatasi masalah sistem saliran bandar utama dalam 4 hari.Fungsi : Kejuruteraan Pantai

Pelanggan Utama :Penduduk, Pemilik Harta, Petani

 1. Memastikan sistem pengawalan hakisan pantai sentiasa berfungsi dengan berkesan.

 2. Mengambil tindakan pembaikan kecemasan dalam tempoh 48 jam untuk struktur/kemudahan hakisan pantai yang mengalami kerosakan.

 3. Memberi respon kepada semua aduan berkaitan hakisan pantai dalam tempoh 48 jam.

 4. Memberi respon/komen kepada Jabatan Tanah dan Survei untuk permohonan mengorek pasir/batu kelikir dalam tempoh 4 hari.

   

Fungsi :Hidrologi dan Sumber Air

Pelanggan Utama :Orang Awam, Juruperunding, Agensi-Agensi Kerajaan

 1. Membekal data dan maklumat hidrologi yang berkualiti dan mencukupi dalam tempoh 2 minggu.

 2. Memberi maklumbalas dan ulasan teknikal hidrologi dalam tempoh 2 minggu.

 3. Memberi bantuan fizikal dan teknikal dalam tempoh 6 minggu.

 4. Memastikan pemungutan data yang berkualiti.

 5. Menyediakan ramalan banjir sungai-sungai utama dengan menggunakan sistem telemetrik.